NORTON META TAG

10 February 2017

دادگاه تجدید نظر را رد پیشنهاد برای بازگرداندن سفر بان کی مون 9FEB17 مغلوب ساختن پیشی جستن


دادگاه تجدید نظر را رد پیشنهاد برای بازگرداندن سفر بان کی مون 9FEB17 مغلوب ساختن پیشی جستن


قانون اساسی ایالات متحده تایید شده است، دادگاه مدار 9 حکم دادگاه بدوی را تایید کرده است و فاشیستی، بیگانه دولت drumpf / تهمت پنس را ممنوعیت مهاجرتمتوقف شده است. در حال حاضر ما برای دیدن اگر آنها را به منظور لغو و صدور یکی از جدید در چارچوب قانون و یا آنها را به دادگاه عالی ایالات متحده درخواست تجدید نظر؟ drumpf / برگ برنده در حال حاضر پرتاب توییتر مناسب خود را، و ممکن است بیشتر به آمده وجود دارد، اما پس از آن؟ این از  + NPR  .....

دادگاه تجدید نظر را رد پیشنهاد برای بازگرداندن سفر بان کی مون مغلوب ساختن پیشی جستن